Koll på utdelning

21-03-2023

Ett överskott i verksamheten i ett aktiebolag kan tas ut av ägarna på flera olika sätt och det kan ofta vara skattemässigt fördelaktigt med utdelning. Men vinstutdelning är kringgärdat av en rad olika regler. Här går vi igenom några av dem.

Värdeöverföring är en gemensam term för olika typer av uttag av vinster ur ett företag till ägarna. Den vanligaste formen är vinstutdelning som beslutas på bolagsstämma. Men det kan också vara gåvor och andra typer av oreglerade uttag till ägarna.

Förutsättningen för en värdeöverföring är att det finns sparade vinstmedel i företaget. Ett viktigt syfte med reglerna om eget kapital i ett aktiebolag är nämligen att skydda bolagets fordringsägare (borgenärerna). En vinstutdelning eller annan värdeöverföring får aldrig vara så stor att det inte finns full täckning för bolagets bundna egna kapital efter värdeöverföringen. Beräkningen grundas på den av bolagsstämma senast fastställda balansräkningen. Därför är det inte möjligt att dela ut vinst som upparbetats under året (förskottsutdelning) som inte täcks av fritt eget kapital. Det vanligaste är att utdelning sker i form av kontanter. Men det finns inget som hindrar att även saker delas ut.

En utdelning beslutas av bolagsstämma. Det kan vara vid årsstämman eller vid en extra bolagsstämma. Fattas beslutet på en extra bolagsstämma krävs det att styrelsen tar fram ytterligare underlag till aktieägarna, men om aktieägarna är överens är detta inte nödvändigt. Även gåvor kräver beslut av styrelsen eller bolagsstämma.

Funderar du på om det går att ta en utdelning i ditt bolag? Hör med oss vilka möjligheter som finns och vad du måste tänka på.