Uppgifter i en faktura

15-12-2023

En fullständig faktura ska bland annat innehålla uppgifter om levererade varor och tjänsters mängd/omfattning och art. Skatteverket har nu preciserat vad dessa krav innebär.

För varor innebär detta att sålda varor ska beskrivas i klartext eller genom hänvisning till till exempel en beställning eller produktkatalog. Det ska alltså gå att avgöra vilka varor som levererats och antalet varor. När det gäller tjänster ska det framgå vad det är för typ av tjänst. Det räcker alltså inte att skriva konsulttjänster utan att ange vad det är för typ av konsulttjänst som tillhandahållits. Det ska också framgå när tjänsten har tillhandahållits, vilket vara en viss dag eller under en period. Om tjänsten baseras på tidsåtgång, till exempel byggarbete på löpande räkning, måste även antalet timmar anges. Är det fråga om ett fastprisavtal behöver däremot tidsåtgången inte anges, detsamma torde gälla om fakturans belopp baseras på annat än nedlagd tid.